• smart farm


 • smart farm


 • smart farm

  سروین فارم فن‌آوری های
  هوشمندسازی مزارع دام شیری

 • smart farm

  آنالیز و پردازش داده ها و ارائه
  خدمات مشاوره تخصصی مدیریت گله

 • smart farm

  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻜﺎن ﻳﺎبی و
  ﭘﺎﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ و آﺳﺎﻳﺶ دام

 • smart farm

  خدمات مهندسی
  هوشمندسازی مزارع

< >

مقالات

چند عامل موثر در بروز ورم ‌پستان در گله‌های گاو شیری

ورم پستان یکی از مهم‌ترین بیماری‌های گله‌های گاو شیری است که با کاهش تولید و در نتیجه عدم امکان فروش شیر، هزینه‌های درمان، هزینه‌های کارگری، هزینه جایگزینی دام و آلوده کردن سایر گاوها باعث خسارت اقتصادی قابل توجهی به مزرعه می‌شود. پستان دام و وسایل شیردوشی آلوده می توانند موجب انتقال بیماری به سایر دام ها شوند و اختلال در عملکرد هریک از اجزای ماشین شیردوشی می تواند نقشی بر ایجاد ورم پستان در دام داشته باشد. بهداشت جایگاه و تغذیه دام از جمله موارد تشدید کننده بیماری ورم پستان هستند. ورم پستان با مدیریت صحیح و رعایت بهداشت قابل پیشگیری خواهد بود. برای اطلاعات بیشتر این مقاله کوتاه را ببینید.

اثربخشی ارزیابی نشخوار در مزارع صنعتی دام شیری

خلاصه کاربردی فعالیت مناسب شکمبه عامل کلیدی در سلامت و عملکرد گاوهای شیری است و نشخوار می تواند شاخصی برای ارزیابی مشکلات سلامتی باشد. دردسترس بودن تکنولوژی های بررسی نشخوار و تحقیقاتی که برای استفاده از آنها در مزرعه انجام شده است، در سال های گذشته افزایش زیادی یافته است. در حال حاضر، تغییر الگوی نشخوار نمی تواند برای تشخیص یک بیماری خاص استفاده شود اما می تواند به عنوان نشانگر کلی برای شناسایی تغییر وضعیت سلامت یا آسایش دام استفاده شود. این می تواند در کنار روشهای مدیریتی مناسب، منجر به افزایش تولید و کاهش احتمال حذف دام در مزارع شود. سروین فارم با ارائه تگ های هوشمند مجهز به فناوری شناسایی فعالیت میزان نشخوار هر دام شیری را بطور خودکار رصد می‌کند و تغییراتی که نیازمند توجه و پیگیری بموقع است را به مدیریت مزرعه اطلاع رسانی می کند. بهره گیری از این فناوری با توجه به مطالب این گزارش و یافته های پژوهشهای بین المللی کمک شایانی به ارتقای بهره وری اقتصادی و مدیریتی در مزارع صنعتی دام شیری می نماید.

اهمیت رفتار استراحت کردن در آسایش و تولید گاو های شیری

یک دام شیری حدود 12 ساعت در شبانه روز به استراحت (دراز کشیدن) می پردازد. بخشی از آن (حدود 4 ساعت) صرف خوابیدن و بقیه صرف چرت زدن می شود. • کاهش های 2 تا 4 ساعته در زمان دراز کشیدن بر رفتار مصرف خوراک دامها و تولید آنها تاثیر مشخصی می گذارد. • کاهش زمان دراز کشیدن با افزایش زمان ایستادن می تواند باعث لنگش شود. • افزایش زمان ایستادن باعث افزایش کورتیزول و کاهش عملکرد سیستم ایمنی میشود. • کاهش زمان دراز کشیدن در دوره انتظار زایش باعث کاهش جریان خون به رحم و کاهش تامین مواد مغذی جنین میشود. • برنامه های مدیریتی مانند شارژ کردن استال ها نیز می تواند باعث کاهش زمان دراز کشیدن گاوها شود.

روش های نوین تعیین اسکور بدنی دام

با پیشرفت تکنولوژی، این امید بوجود آمده که شاید بتوان از روشهای جدیدتری برای ارزیابی نمره بدنی گاوها استفاده کرد و استفاده از انسان را در ارزیابی نمره بدنی به حداقل رساند. روشهایی که توسعه یافته است روش اولتراسونوگرافی و روش نمره دهی با استفاده از دستگاههای اتوماتیک است.

اهمیت تشخیص فــحــلی در عملکرد گله‌های گاو شیری

بهبــود بــازده تولیدمثــل بــرای افزایــش تولیــد شــیر در گاوهــای شــیری ضــروری اســت و بنابرایــن در ســودآوری در مـزارع دام شـیری نقـش مهمـی دارد. ثابت شده است کـه افزایـش مـداوم تولیـد شـیر در گاوهـای شـیری باعـث کاهـش بـاروری و افزایـش فاصلـه گوسـاله زایـی شـده اسـت.

مزایای مدیریتی و اقتصادی اندازه گیری روزانه شیر تولیدی هر دام در مزارع صنعتی دام شیری

حدود 50% پروتئين حيواني مورد مصرف سرانه در كشور ما از طريق شير تأمين میشود. راههاي افزايش توليد شير استفاده صحيح از اصول عملي دامپروري شامل تغذيه، مديريت، بهداشت و اصلاح نژاد ميباشد. همانطور که ذیلاً تشریح میشود، سنجش روزانه مقدار شیر و پیرو آن انجام اقدامات مدیریتی مناسب، کمک شایانی به افزایش تولید شیر و ارتقای اقتصاد گله مینماید.