• smart farm


 • smart farm


 • smart farm

  سروین فارم فن‌آوری های
  هوشمندسازی مزارع دام شیری

 • smart farm

  آنالیز و پردازش داده ها و ارائه
  خدمات مشاوره تخصصی مدیریت گله

 • smart farm

  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻜﺎن ﻳﺎبی و
  ﭘﺎﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ و آﺳﺎﻳﺶ دام

 • smart farm

  خدمات مهندسی
  هوشمندسازی مزارع

< >

مقالات

اهمیت رفتار استراحت کردن در آسایش و تولید گاو های شیری

یک دام شیری حدود 12 ساعت در شبانه روز به استراحت (دراز کشیدن) می پردازد. بخشی از آن (حدود 4 ساعت) صرف خوابیدن و بقیه صرف چرت زدن می شود. • کاهش های 2 تا 4 ساعته در زمان دراز کشیدن بر رفتار مصرف خوراک دامها و تولید آنها تاثیر مشخصی می گذارد. • کاهش زمان دراز کشیدن با افزایش زمان ایستادن می تواند باعث لنگش شود. • افزایش زمان ایستادن باعث افزایش کورتیزول و کاهش عملکرد سیستم ایمنی میشود. • کاهش زمان دراز کشیدن در دوره انتظار زایش باعث کاهش جریان خون به رحم و کاهش تامین مواد مغذی جنین میشود. • برنامه های مدیریتی مانند شارژ کردن استال ها نیز می تواند باعث کاهش زمان دراز کشیدن گاوها شود.

روش های نوین تعیین اسکور بدنی دام

با پیشرفت تکنولوژی، این امید بوجود آمده که شاید بتوان از روشهای جدیدتری برای ارزیابی نمره بدنی گاوها استفاده کرد و استفاده از انسان را در ارزیابی نمره بدنی به حداقل رساند. روشهایی که توسعه یافته است روش اولتراسونوگرافی و روش نمره دهی با استفاده از دستگاههای اتوماتیک است.

اهمیت تشخیص فــحــلی در عملکرد گله‌های گاو شیری

بهبــود بــازده تولیدمثــل بــرای افزایــش تولیــد شــیر در گاوهــای شــیری ضــروری اســت و بنابرایــن در ســودآوری در مـزارع دام شـیری نقـش مهمـی دارد. ثابت شده است کـه افزایـش مـداوم تولیـد شـیر در گاوهـای شـیری باعـث کاهـش بـاروری و افزایـش فاصلـه گوسـاله زایـی شـده اسـت.

مزایای مدیریتی و اقتصادی اندازه گیری روزانه شیر تولیدی هر دام در مزارع صنعتی دام شیری

حدود 50% پروتئين حيواني مورد مصرف سرانه در كشور ما از طريق شير تأمين میشود. راههاي افزايش توليد شير استفاده صحيح از اصول عملي دامپروري شامل تغذيه، مديريت، بهداشت و اصلاح نژاد ميباشد. همانطور که ذیلاً تشریح میشود، سنجش روزانه مقدار شیر و پیرو آن انجام اقدامات مدیریتی مناسب، کمک شایانی به افزایش تولید شیر و ارتقای اقتصاد گله مینماید.